Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu radomskiego

Obowiązek organizacji nieodpłatnych porad prawnych nałożyła na powiaty ustawa. Środki na pokrycie tych działań zostaną przekazane powiatom z budżetu właściwego wojewody. Gmina przekazuje powiatowi pomieszczenie na ten cel, a Rada zwalnia z opłat z tym związanych.


Wchodząc w szczegóły, bo temat może być dla wielu dość istotny, wbrew przekazowi płynącemu z tego nagrania, ustawa jasno precyzuje, komu należy się taka pomoc i nie ma w niej nic o niskich dochodach, o najuboższych, ani o tym, że tylko takie osoby będą mogły skorzystać.

Ustawa ma raptem 12 stron i łatwo w niej znaleźć zapis, komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Jak widać nie wyklucza on wcale osób zamożnych:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną":

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r.
poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.

fragment ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Znajdziemy tam także informację o minimalnym wymiarze świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

3. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni
w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

fragment ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Mam nieodparte wrażenie, że wójt nie zna podstawowych wymogów/założeń ustawy i w odpowiedzi na to pytanie odpowiadał po omacku.

Niepokojącym jest, że 14 października sam podpisał porozumienie z powiatem, w którym ustalono wymiar tej pomocy na 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Porozumienie o którym mowa można zobaczyć poniżej.

pdf
Nazwa pliku: porozumienie_w_sprawie_realizacji_zadania_polegajacego_na_udzieleniu_nieodplatnej_pomocy_prawnej_komunikat_8155596.pdf
Rozmiar pliku: 349 kb
Pobierz plik

Jak widać, ustawa mówi o przeciętnym wymiarze, więc ostateczna organizacja nie jest z góry określona przez ustawę.

Aktualnie nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podobne wpisy

  • Brak komentarzy

Komentuj jako gość

Attachments

Udostępnij:
0