Strajk GOPS w Wierzbicy

Informację o strajku przedstawiła na wniosek części radnych Pełniąca Obowiązki Kierownika GOPS Halina Janiszek (na zdjęciu). Szczegóły poniżej.

Informacja P.O. Kierownika GOPS Haliny Janiszek.

Przewodniczący Kwiatkowski nie zaskakuje - dba o standardy obowiązujące republikę bananową...

Pierwsze nagranie z posiedzenia Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wysłuchującej strajkujących.jest tylko w postaci dźwięku opatrzone zdjęciem.

Poniżej Paweł Maczyński z Polskiej Federacji Związkowej ocenia sytuację, postawę i kompetencje wójta Zdzisława Duliasa i  pełniącej obowiązki Kierownika GOPS Haliny Janiszek, w kontrze do tego o czym mówiły te osoby na sesji - warto odsłuchać.

Poniżej druga część nagrania tym razem już z obrazem. Uważni dostrzegą zmianę podejścia radnego Jana Grabskiego w stosunku do tego zaprezentowanego w końcówce poprzedniego nagrania.

Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Paweł Maczyński o sytuacji GOPS w Wierzbicy.

Strajkujące o strajku...

Podobne wpisy

Biorą udział w konwersacji

 • Gość - magdalena

  no i proszę można się dogadać i porozmawiać na poziomie i nie mieć przewodniczącego, który dyryguje i psuje atmosferę. Czyż nie można ich było wysłuchać na sesji 29-12- tylko teraz specjalnie zwoływać kolejną za pieniądze podatników. raptem godzina czasu, wszyscy potrzebni do dyskusji byli w jednym miejscu, więc nie rozumiem postawy rządzących. Dla gminy każda złotówka się liczy, a wy lekką ręką nasze pieniądze przepuszczacie na realizację swoich osobistych upodobań lub niechęci do pracowników GOPSU. Nie usłyszałam jakie te panie mają przewinienia i co miałoby być powodem ich zwolnienia. Usłyszałam za to że Pani Kierownik ma taką wizję zarządzania i proszę się nie sprzeciwiać! Po trupach do celu, a gdzie w tym wszystkim przepisy prawa, a gdzie w tym wszystkim zasady współżycia społecznego w pracy, a gdzie w tym wszystkim człowiek?

 • W odpowiedzi na: Gość - magdalena

  Gwoli ścisłości, radni z komisji chyba nie pobrali pieniędzy za to posiedzenie :)

 • Gość - magdalena

  W odpowiedzi na: Tomasz Ziółczyński

  być może nie wyraziłam się precyzyjnie, miałam na myśli zwołanie sesji nadzwyczajnej, o której mowa w nagraniu, bo za to chyba radni otrzymają dodatek, jeśli się mylę proszę sprostować, pozdrawiam.

 • W odpowiedzi na: Gość - magdalena

  Radni są na miesięcznym ryczałcie, czyli to jakoś specjalnie nie uszczupli gminnej kasy.

  Szkoda tylko, że przewodniczący Kwiatkowski nie dopuścił do wypowiedzi gości z GOPS. Tak należało zrobić. Umożliwić wypowiedź każdej ze stron. To zarzut najpoważniejszy. Uzupełniając to faktem głosowania m.in. Przewodniczącego za zamknięciem dyskusji nad informacją o strajku podczas stawiania pytania przez Radnego Czarneckiego o sposób na rozwiązanie problemu, mówi samo za siebie. Moim zdaniem, nie bez znaczenia pozostaje też, że Przewodniczący marnuje czas radnych, którzy stawią się pewnie kolejny raz na sesji, Zupełnie jakby każdy z nich siedział w domu i nie miał innych obowiązków.

  Pozdrawiam

 • Gość - robert

  Dąbrowa i Mazowszany to nie nasza Gmina, jeśli pozostałe przekazane przez panią kierownik informacje są tyle warte co jej wiedza o wierzbicy , to radze się doszkolić i dopiero wypowiadać o naszych sprawach, a tak na marginesie tyle lat była w gopsie jedna księgowa i nikt nie krzyczał że to przestępstwo, no ale jak się przenosi MOPS do GOPS to jeszcze trzeba zatrudnić sztab prawników, bo jak widać wiedza z zakresu prawa tez niewielka, kupić samochód służbowy i zatrudnić kierowcę, bo gmina jest rozległa w terenie, zainwestować w telefony służbowe, no a może jeszcze remont gabinetu, bo pani z miasta nie zwyczajna w takich norach przebywać i jak ktoś we wcześniejszym artykule zauważył spędza czas w Urzędzie Gminy gdzie cywilizacja zawitała, ale tylko na salonach władzy.

 • Gość - IDA

  Pani kierownik, to wszystko co pani powiedziała na radzie ni jak się ma do tego, co robiłaś w ostatniej swojej pracy. Odsyłam wszystkich chętnych do zapoznania się z artykułami na temat pani działalności w MOPS radom. Pełno tego w intrenecie. Zatrudnianie swoich znajomych, dzielenie wydziałów i tworzenie kierowniczych posadek. Oto namiastka tego, co o działaniach tej pani pisały radomskie gazety. A i Internet zasypany forami i opiniami o postawie byłej kierownik MOPS Radom.
  Z prawem u pani też trochę na bakier. Robi pani to, co pani pasuje, a co nie pasuje, to według kierowniczki nie jest zgodne z prawem. Fajnie wytknął z-ca przewodniczącego - jak do zwolnienia pracownicy, to dni świąteczne wchodzą do terminu, a jak pismo dziewczyn informujące o strajku, to za późno złożone i dni świąteczne się nie liczą. Moja droga pani - nie dość, że posiada pani ogromne luki w prawie, które dotyczy tylko pani miejsca pracy, to brakuje rozumu, którego nie przybędzie - tak jak to pani powiedziała o mieszkańcach Wierzbicy, którzy nie muszą co miesiąc składać oświadczeń, bo jak są dziś psychiczni, to za miesiąc nic się nie zmieni. Oj trafiliśmy na *******, trafiliśmy.

 • Gość - proszę mówić prawdę ludziom Pani Kierownik

  Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 - tak mówi ustawa o wspieraniu rodziny, a nie jak twierdzi Pani Kierownik z 36 letnim doświadczeniem, że między 15 a 20 rodzin.
  Idźmy dalej.....
  Zadaniowy czas pracy asystenta – ciekawe rozwiązanie, ale nijak się mają przepisy do stanowiska pani kierownik,która swoją wypowiedzią daje wyraz swojej nieznajomości kodeksu pracy i łamania praw pracowniczych.
  Zadaniowy czas pracy polega na tym, iż pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając kodeksowy wymiar czasu pracy. W tym systemie chodzi o to, by pracownik wykonał konkretne zadanie, a nie o to, by przebywał w określonym czasie na terenie zakładu pracy. Istotą systemu jest, więc samodzielne organizowanie rozkładu czasu pracy przez pracownika. 
  Nie prowadzi się ewidencji czasu. (Wyjątek: pracodawca ma obowiązek prowadzić indywidualną kartę ewidencji czasu pracy, w której potwierdza się fakt świadczenia pracy (lub jej nieświadczenia z powodu na niezdolności pracownika do pracy), pracy w dni wolne od pracy (niedziele, święta lub dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) oraz korzystania z urlopu wypoczynkowego.
  System ten jest stosowany, gdy ze względu na specyfikę danej pracy trudno określić moment jej rozpoczęcia i zakończenia. 
  W tym systemie pracownika nadal obowiązują kodeksowe normy czasu pracy max. 8h/dobę oraz przeciętnie 40h/tydzień. 
  Cechą charakterystyczną zadaniowego systemu pracy jest, że pracownicy zatrudnieni w takim systemie samodzielnie gospodarują rozkładem czasu, a pracodawca – zgodnie z treścią art. 149 § 2 k.p. nie kontroluje godzin pracy pracowników.

  Tak was ten asystent rodziny drażni i bardzo wam zależy żeby się go pozbyć, temat znany nie od dziś.

  I jeszcze na koniec kwestia zarzucania pracownikom wymagania oświadczeń, Pani Kierownik chyba dawno nie czytała ustawy o pomocy społecznej, która zobowiązuje i wskazuje katalog wymaganych dokumentów, pracownice same sobie tego nie wymyśliły to ustawodawca wymaga

  Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
   
  Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
  1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
  3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
  5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
  6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
  10)   dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  11)   zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  12)   zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  13)   decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  14)   decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
  15)   zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  16)   zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
  17)   zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
  18)   zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
  19)   decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
  20)   oświadczenia o stanie majątkowym.
   
  Na dziś wystarczy, miłej lektury.
  I jeszcze raz apeluję proszę mówić prawdę.

 • Gość - lola

  Ona Ilonie do pięt nie dorasta, niestety dopięli swego i zwolnili Ilonę, ale trzymam kciuki za wielki powrót. A kadra Ośrodka spod skrzydeł Ilony to skarb naszej gminy, nie ważcie się ich tykać, jesteśmy z wami dziewczyny i dużo osób was popiera, niestety nie mają tyle odwagi cywilnej w sobie co wy, ale przecieracie szlaki, by było uczciwie w tej gminie, by władza była przejrzysta i dla obywateli a nie dla swoich własnych i niejasnych celów, które po czasie, jak już jest za późno wychodzą na jaw.
  A delegacja z Warszawy ma większą wiedzę o naszej gminie jak wójt i kierowniczka razem wzięci, wreszcie ktoś powiedział nam i wam prawdę bez owijania w bawełnę. Trzymajcie się, życzę powodzenia w rozwiązaniu problemów.

 • Gość - Gość

  W odpowiedzi na: Gość - lola

  Ludzie dopiero teraz zrozumieją jak ogromne serce i powołanie pracy Miała P. Ilona. Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada teraz osoby będące za otrzymały to czego chciały czyli Panią Kierownik która ZA COŚ juz nie pracuje w radomiu a warto poczytać, i zobacza jak podchodzi to klientów... Swoją drogą nie da sie zebrać podpisów mieszkańców za przywróceniem P. Ilony ? Może coś by to pomogło ?

 • Gość - Bożena

  Wielkie brawa dla Pana Kwiatkowskiego za to ze jest tak bezczelny do kwadratu i arogancki.Nawet pani Grzyb się zbulwersowala ze pan przewodniczący cały czas zamyka im usta.
  A teraz coś z innej beczki :)na temat wójta i nowych ludzi przez niego zatrudnionych
  pani skarbnik + pan Emiljan = matka i syn
  pani z księgowości + pani sekretarka = matka i córka
  wójt +jego doradca :) =po rodzinie
  Pani Lesniewska + pani Janiszek = kolezanki a co do tych koleżanek to chyba "co woda wyrzuci to gmina Wierzbica przyjmie"

 • Gość - GOŚĆ ..... i jeszcze

  W odpowiedzi na: Gość - Bożena

  ....... do tego trzeba dołączyć jedną osobę - żona doradcy wójta zatrudniona w gimnazjum.:)

 • Gość - gość

  W odpowiedzi na: Gość - Bożena

  No i księgowa + nowy pracownik kotłowni = małżeństwo.
  Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzają w tym zakresie istotne ograniczenie.
  Ustawa przewiduje zakaz zatrudniania w tej samej jednostce samorządowej członków najbliższej rodziny (art. 26 ustawy). Zakaz ten ma szerokie zastosowanie, bowiem obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych.
  [b]TYLKO U NAS JEST INACZEJ;):):)

 • Gość - Leon

  W odpowiedzi na: Gość - Bożena

  Jeśli to prawda to przegięcie, ale za to odpowiada wójt.
  Ciekaw też jestem jaki układ w zatrudnieniu był w GOPSie.
  Jeśli pokazywać prawdę to całą, a nie ta która jest wygodna

 • Gość - No

  Ciekawe ile w GOPS-ie w Wierzbicy Pani była dyrektor MOPS Radom zarabia i czy jej sie opłaca tak szarpać bo już niebawem na emeryturę powinna odejść.

 • Gość - Kwiat Mopsu

  Wyrazy współczucia dla pracowników GOPS i mieszkańców Wierzbicy, że trafiła do nich Halina, na szczęście była już dyrektor MOPS-u w Radomiu. Dała się ona poznać jako osoba arogancka, podła, nie szanująca pracowników, nie znająca się na niczym za to uwielbiająca brylować na salonach. Nie było z nią rozmowy. Nawet jak nie miała racji to jedynym jej argumentem było powiedzenie: ja tu jestem dyrektorem i tak ma być. Pracownicy radomskiego MOPS-U odetchnęli z ulgą odkąd Janiszek nie jest już dyrektorem, a w ślad za nią z wielką ulgą pożegnano główną księgową p. Renatę. Jeżeli to ją chce wsadzić na stanowisko głównego księgowego w GOPS to niech Bóg ma Was w opiece.

 • Gość - Matylda

  Prawo prawem a jestem ciekawa czy zgodnie z przepisami Pan Czarnecki jako strażnik praworządności i osoba która ma najwięcej do powiedzenia prowadząc własną firmę ma zarejestrowanych wszystkich pracowników?
  Jeżeli już tak chce się udzielać w radzie gminy to niech to robi w czynie społecznym bo do najbiedniejszych nie należy prowadząc własną firmę.

  Jeżeli już chcemy przestrzegać prawa należy zacząć od siebie.
  Dziwnym zachowaniem jak dla mnie była decyzja o zwolnieniu poprzednich pracownic przez uprzednią Panią Kierownik Czarnecką a zatrudnienie innych. Jak to Pani kierownik tłumaczyła kompetentnych i wykształconych. A stare pracownice to co ? bez szkoły? bez kompetencji? Skoro pracowały w ośrodku to przecież miały kierunkowe wykształcenie i doświadczenie w pracy bo pracowały kilkanaście lat na tym stanowisku.
  Swoją drogą to Pani Czarnecka nie pozostawała bez winy w całej tej sytuacji skoro ciągle były na nia skargi a nic sie nie bierze bez przyczyny. Karma raz rzucona powraca

  Nasza Gmina moim zdaniem i w moim odczuciu to zakłamanie, jak to się mówi kruk krukowi oka nie wydziobie

 • W odpowiedzi na: Gość - Matylda

  Witam.
  Szanowni Państwo, długo powstrzymywałem się od komentowania bieżących wydarzeń i opinii. Jednak pragnąc zaspokoić ciekawość niektórych mieszkańców naszej gminy, jestem przymuszony do zabrania głosu.
  Odpowiadając Matyldzie:
  - strażnik praworządności (ciekawe stwierdzenie) - myślałem, że jestem normalnym człowiekiem, który stara się żyć zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przestrzegać prawa obowiązującego w naszym państwie. Dostając mandat wyborców i udzielając się (najlepiej jak umiem) w Radzie Gminy, nie spodziewałem się, że taka postawa, to coś bardzo odmiennego w tym środowisku. Ale żeby od razu strażnik ...
  - osoba, która ma najwięcej do powiedzenia - mówię tylko to co mam do przekazania, nikomu nie zabraniam wypowiadać się ... (to nie ja)
  - nie prowadzę własnej firmy - jestem zatrudniony na pełny etat jako kierownik w firmie budowlanej, która w 2015r. miała cztery kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i nie potwierdzono pani przypuszczeń.
  - chciałbym przypomnieć, że byłem jednym z nielicznych radnych (3-4) który był przeciwko podwyżkom diet radnych, w czynie społecznym robię sporo rzeczy, a ponadto - "bo do najbiedniejszych nie należy" - do najbardziej leniwych też chyba nie należę.

  Dalszą część komentarza i pytania, wolałbym pozostawić bez odpowiedzi, ponieważ będę posądzony o stronniczość.

 • Gość - Matylda

  W odpowiedzi na: Damian Czarnecki

  Panie Damianie, pisząc wcześniejszy komentarz nie miałam na celu obrażać kogokolwiek ani tym bardziej nic insynuować, mój komentarz by podyktowany tym o czym ludzie mówią a nikt nie odważy się wprost zapytać.
  Ponadto pisze Pan ze w czynie społecznym robi Pan sporo rzeczy, uważam ze powinny one być opisane na tym portalu ponieważ jest to informacja dla mieszkańców gminy jakie przedsięwzięcia są podjęte przez radnych. My jako obywatele powinniśmy wybierając swoich przedstawicieli w radzie gminy wiedzieć czy to co było obiecane przy wyborach jest spełnione oraz to jakie poglądy mają radni, oraz jakie pomysły, propozycje wprowadzenia zmian aby mieszkańcom żyło się lepiej. Uważam ze była by to dobra wizytówka radnych oraz niepodważalne potwierdzenie działań radnego dla wspólnoty.
  W naszej gminie było już kilku wójtów i na tym pozostało. Nic się na lepsze nie zmieniło, tylko na gorsze. A w obecnej sytuacji wywlekanie brudów, wzajemne oskarżanie się w niczym nie pomoże. Jako cywilizowani ludzie takie spory można inaczej rozstrzygnąć
  Rozmawiając ze znajomymi z innych gmin tylko słyszę ze nasza gmina to samo dno, ze jest ona najgorsza. Nie ukrywam ze tak być nie powinno, a my wszyscy mieszkańcy powinniśmy godnie reprezentować nasza gminę

  Głosowałam na Pana Ziółczyńskiego gdyż jako młoda dobrze wykształcona osoba mogła by sporo zmienić na lepsze w naszej gminnie. Bo jest naprawdę potrzeba mądrej głowy. Niestety ludzie jak słyszałam mówili ze taki młody bez doświadczenia nić nie zdziała. Moim zdaniem tak młoda osoba dobrze wykształcona na pewno miała by na tyle wiedzy aby choćby rozpisać projekt na pozyskanie pieniędzy z Uni a nawet odpowiednio pokierować aby takie sytuacje jak teraz się nie zdarzyły.
  Ale ludzie wybrali człowieka który szkole kończył jakiś czas temu a przepisy zmieniają się na bieżąco i ciągle trzeba się doszkalać i być na bieżąco, w młodych ludziach często można znaleźć na tyle aspiracji i chęci do zmianbo są wychowani całkowicie w innym pokoleniu ( pokoleniu cyber-tubylców)

 • Gość - po stronie prawdy

  zaczyna się walka nieudolnej władzy z opozycją. czekamy na ciąg dalszy

 • Gość - Krystyna

  Jutro ważny dzień dla pracownic GOPS więc trzymajmy za nie kciuki. Czy uda im się porozumieć z tak nie udażona władzą jakiej nie było odkąd gmina istnieje :)???
  Ale myślę że i na nich przyjdzie czas,no i oczywiście na panią Janiszek :)że długo nie zabawi w tym gops :)Pocztajcie sobie forum radomskie na jaki pani Janiszek sobie zasłużyła szacunek od ludzi ... Tyle lat stażu ... tylko poza zdroscic :(:(:(

 • Gość - tatar2

  Dla czego są usuwane komentarze na temat straży

 • W odpowiedzi na: Gość - tatar2

  Niezgodność z dwoma punktami, które komentujący zaakceptował dodając komentarz tj.:

  1. Komentarz nie może zawierać złośliwych uwag i określeń, prowokacyjnych treści i/lub takich samych w odbiorze odniesień do osób.
  2. Treść komentarza będzie ściśle związana z treścią komentowanego wpisu.

  Nowy wpis o straży wkrótce, tam będzie się można wypowiedzieć. Komentarze nie będą usuwane gdy respektowany będzie pkt. 1 zamieszczony powyżej.

  Pozdrawiam

 • Gość - tatar

  W odpowiedzi na: Gość - tatar2

  Do Tatar 2 właśnie po to żebyś się pytał he he he ,a w dodatku działasz na szkodę tatarowa hi

 • Gość - piotrek

  czy ja dobrze rozumiem: Skoro GOPS jest jednostką samorządu terytorialnego, a jest potrzeba podpisywania faktur przez księgową i główną księgową, to czy nie może składać podpisu główna księgowa z Urzędu Gminy, bez tworzenia dodatkowego etatu w GOPS-ie

 • Gość - mieszkaniec

  W odpowiedzi na: Gość - piotrek

  Piotrze nie może ,ponieważ jest zapotrzebowanie na panią Renatę księgową z MOPS w Radomiu .Pani ta w tym momencie jest bezrobotna!

 • Gość - gość

  W odpowiedzi na: Gość - mieszkaniec

  Podjąłem próbę naprowadzenia pani kierownik Janiszek na właściwe tory, jeśli chodzi o podpisywanie faktur. Ale skoro pani upiera się przy głównej księgowej, jako osobie, która jest władna złożyć podpis, to może obecnej księgowej dodał "główna". Tylko, czy o to chodzi? Zapewne chcemy jeszcze dodatkowego etatu w GOPS-ie i wiadomo, że zostanie utworzone. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas (ludzi z Wierzbicy) maja za bezmózgowców.

 • Gość - mieszkaniec

  W odpowiedzi na: Gość - gość

  Niestety pani Halina ma 36 lat doswiadczenia:p więc z całym szacunkiem z czym do ludzi;)

 • Gość - LEON

  A co tam na dzisiejszej radzie, nigdzie nic nie znajduję

 • Gość - mieszkaniec

  W odpowiedzi na: Gość - LEON

  Zobacz sobie rdc.pl reszta niedługo.

 • Gość - pani M

  Niema nic na rdc.pl

 • Gość - szperacz

  jest na rdc.pl, wiadomości mazowsze radom

 • Gość - maskra

  Tak władza traktuje pracowników. Uśmiech satysfakcji Nerona który pali Rzym. Przyjdą rozliczenia tej beskarności http://federacja-socjalnych.pl/aktualnosci/320-wladza-z-argumentem-sily

 • Gość - gest

  Dziewczyny już wygrałyście - pokazaliście granice bezczelnej władzy która myślała że sprawa rozegra się po cichu. Nie ma wątpliwości że powrót wasz będzie kubłem zimnej wody na rozgrzane nienawiścią głowy osób, które w swych działaniach slepych nie mają żadnych wartości. A wójta i bezradnych rozliczą wyborcy.

 • Gość - GOŚĆ - KOLEGA Z MOPS RADOM

  OBEJRZAŁEM RELACJE Z POSIEDZENIA RADY. ŻENADA. GRUBIAŃSTWO I SLOMA WYLAZŁA Z ZARZĄDZAJĄCYCH GMINĄ WIERZBICA. PANI SEKRETARZ IRONIZUJE WSZYSTKO. PANI KIEROWNIK DZISIAJ JUŻ O OŚWIADCZENIACH TROCHĘ MNIEJ MÓWI, BO NA OSTATNIEJ RADZIE GRZMIAŁA, ŻE WNIOSEK POWINIEN BYĆ PODPARTY JEDNYM OŚWIADCZENIEM, DZISIAJ ZMIENIA FRONT. PROSZĘ ODSŁUCHAĆ PANI KIEROWNIK TEGO, CO SIĘ MÓWIŁO PARĘ DNI TEMU. PANI MÓWI O ODDAWANIU PIENIĘDZY DO GMINY. PRZECIEŻ TAKIE SAME STANDARDY OBOWIĄZYWAŁY W MOPSIE ZA CZASÓW PANI ŚWIETNOŚCI. TERAZ DO RADNEJ BEZRADNEJ, NIE ZNAM NAZWISKA. SIEDZI PO PRAWEJ STRONIE, BLISKO KAMERKI. CHYBA PANI SAMA NIE WIE CO SIĘ WOKÓŁ DZIEJE, BO CIĘŻKO SIĘ ZORIENTOWAĆ W PANI WYPOWIEDZIACH. PANI, KTÓRĄ GOPS PRÓBUJE AKTYWIZOWAĆ ZAWODOWO. SŁUSZNE POSUNIĘCIA PRACOWNIKÓW, TYLKO PANI SIĘ ZA 300 PARĘ NIE CHCE PRACOWAĆ. NIE DOPOWIEDZIAŁA PANI ZA ILE GODZIN W MIESIĄCU OSIĄGNĘŁABY PANI TEN DOCHÓD. WIĘC DALEJ. PARCOWNICE ZARABIAŁĄ NIEŻLE - TO ZDANIE RADNYCH. TYLKO PRZYKLASNĄĆ. PANIE MAJĄ MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE ZA NIESIĄC PRACY. POLICZCIE PAŃSTWO ILE SOBIE ZAKLEPALIŚCIE MIESIĘCZNIE ZA TE POŻAL SIĘ BOŻE WYPOCINY. POZDRAWIAM EKIPKĘ I DAWNĄ KOLEŻANKĘ

 • Gość - Monika

  Pani Janiszek z każdym wystąpieniem coraz większa gwiazda:) Tyle lat w pomocy społecznej a takie brednie gada brak słów ....

 • Gość - mieszkaniec

  W odpowiedzi na: Gość - Monika

  Droga Moniko pani Janiszek to chyba nic, za to pani mecenas pomyliła rzeczywistość z filmem , choć PRAWO AGATY bije ją na głowę.
  Pani ta wypowiada się podniesionym głosem mimo, że deklaruje swoją pierwszą wizytę w UG Wierzbica . Urlop bezpłatny w MOPS Radom ciekawe czemu?

  A, jeszcze jedno , ciekawe co powiedzą w powiecie ?:) :)
  Odpowiadam . Dzidziuś nie damy ci zginąć , masz Renię :0
  Swoją drogą , ciekawe czemu sama do siebie mówi na sesjach pod nosem?

 • Gość - gość

  W odpowiedzi na: Gość - Monika

  Halyna :) ogarnij się pracownicy jak sama mówisz strajkują 9 dni , a ty przynosisz wywiad z przed 3 dni :)jak również sama mówisz !
  zapomniałaś? ,może to tapir ogarnął:)

 • Gość - kolega

  Dobrze ludzie mówili że pan Dulias to człowiek podły i mściwy ... i racje mieli w 100 %
  Dorwał się do władzy i prywatny folwark zrobił.

 • Gość - kolega kolegi

  W odpowiedzi na: Gość - kolega

  mógłby być przynajmniej inteligenty...

 • Gość - Życzliwy

  [b]Dajcie już spokój nie hejtujcie bo kto mieczem wojuje od miecza ginie. Można to załatwić na gruncie rady, sądu itd., a nie oskarżaniu i wysuwaniu swoich subiektywnych ocen. Mam nadzieję, że ktoś sprawdzi te wpisy jak dojdzie co do czego. Pozdrawiam.

 • Gość - demo

  W odpowiedzi na: Gość - Życzliwy

  Forum służy subiektywnym ocenom. Najlepiej gdyby władza w Wierzbicy podała się do dymisji jednak do tego trzeba mieć honor. Pani po kierownika została zatrudniona /wynajęta do tego na czym zna się najlepiej i co było w jej CV z Radomia.

 • Gość - Osiedle

  Nie wiem gdzie mam wstawić komentarz dot. sesji więc piszę tutaj. Nierozumiem wypowiedzi kilku radnych mam wrazenie jakby urwali się z choinki.
  Pani Grzyb co kogo na tej sesji obchodziło, że Pani należ do związków i, że w cale tak kolorowo nie jest. Jeśli nie jest to po co Pani do nich należy. Brawo za Pani iloraz inteligencji w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w przypadku Państwa (niewiem czy dobrze usłyszałam) dodajże laz.....k. Domniemam, że ci Państwo są z Rudy Wielkiej bo Pani z tej miejscowości została radną. Mam nadzieje, że ktoś tą sprawę poruszy bo operowanie nazwiskami jest niedozwolone. A pytanie do Pani czy zrobiła Pani coś w tym kierunku jako radna, żeby tym Państwu pomóc. Wydaje mi się, że to jest Pani zasr.....y obowiązek, żeby zgłosić złą sytuację w rodzinie albo podjąć kroki, żeby tym ludziom pomóc. Na czym polegała ta pomoc? Z tego co zrozumiałam to nawet Pani do GOPSu sie nie udala zeby dowiedziec sie jakie kroki były podjęte albo co zrobić żeby WSPÓLNYMI SIŁAMI tej rodzinie pomóc. Podkreślam to jest Pani zakichany obowiązek jako radnej, za to Pani bierze pieniądze. Dalej "grubszy Pan radny" niewiem jak się nazywa. Podaje Pan, że rodzina wielodzietna odstała 600 zł na 3mc ale czy był Pan w GOPS zapytac się jak tej rodzinie pomóc inaczej np. w formie rzeczowej? czy był Pan zapytać na jakiej zasadzie przyznawana jest pomoc i od czego zależy że dostała akurat 600 zł na 3mc a nie 100 na miesiac? Skoro porusza Pan temat na sesji to zapewne Pan nie był, bo jest Pan kolejnym radnym, który nie robi nic, żeby tym najbiedniejszym pomóc, chociażby porozmawiać z pracownikiem socjalnym który od tego jest, co zrobić żeby tej rodzinie żyło się lepiej., żeby wskazać pracownikowi rodzinę, która jest w trudnej sytuacji. Nie jestem pracownikiem socjalnym, ale wydaje mi się, że takie osoby jak radny sołtys powinni z pracownikiem socjalnym rozmawiać informować. Pracownik nie jest jasnowidzem, a z tego co wiem, nie każdy jest wylewny i 1 wywiadzie opowie swoje całe życie. Ja osobiście pewnie mówiłabym jak najmniej. To wy jako radni powinniście wspierać pracownika, pokazywać kto oszukuje (co się czesto zdarza) a komu ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Od dawna słyszę, że czarnecka zwolniła pracownice i zatrudniła nowe. Ludzie !!!! widocznie miała powód, za nic sie ludzi nie zwalnia. Pan radny podaje, że od 3 lat ciągle słychać skargi na GOPS, a to nie jest od tego momentu jak pracownice zostały zwolnione. A kto tworzy ten marny komitet osób pokrzywdzonych przez GOPS jak nie sama Pani MGK, ściągając do niego same osoby roszczeniowe, zarowno ja jak i wiele osób z Wierzbicy o tym wiemy. I dam sobie rękę uciąć jak nie będę miała racji ZAPAMIĘTAJCIE TO: pracownice dopieły swego jedna została przywrocona do pracy podobno druga juz pracuje w GOPS i od tego dnia się skonczy temat GOPS i wszyskie komitety i skarżące ucichną. Ręka ręke myje afery były żeby nakręcić społeczeństwo, wójt z tego co słyszałam i widziałam zna się bardzo dobrze ze słynnymi siostrami, zwolnił czarnecką wsadził swoją Janiszek, która również za niewinność nie wyleciała z MOPS Radom a opinie niepochlebne same świadczą o sobie. Cały ten cyrk z sesją był ustawiony widać że Pani Janiszek nie szuka chęci współpracy i porozumienia bo pewnie powielając metody pracy z Radomia na każdej jednej miejsce ma swojego o czym świadczy ostatnie zatrudnienie jednej z Pan która pewnie za "niewinność" ma WYROKI KARNE.
  Teraz pytanie do radnych Czy, ktoś z was sprawdzi czy jet praworządność w GOPS, jest czy z wyrokiem karnym można pracować? cz jest to kolejna zagrywka naszego Pana Wójta, który to już po Pani sekretarz, Panu doradcy, Panu do zamówień publicznych (ktory pozniej zrezygnował ale był od sekretarz) Pani Janiszek zatrudnił swojego bez sprawdzenia jego niekaralności. Nie korzystam z pomocy i mam nadzieje, że korzystać nie będe musiała. I apel jeszcze raz do radnych zanim coś powiecie poczytajcie popytajcie albo jak 80 % RADY NIE MÓWCIE NIC BO SIE NA G* znacie.
  A proszę również o odpowiedz czemu Pani Janiszek użyła wywiadu z przed 3 dni skoro Panie strajkują od 9?? nie było tak że wywiad zrobił niestrajkujacy pracownik?Manipulowanie faktami???? no mnie sie osobiscie nie udało urobić. rzadko sie wypowiadam na forum ale to co sie u nas w Wierzic dzieje przecodzi ludzkie pojecie ludzie ogarnijscie sie wreszcie i porozgladajcie do okoła. Pytajcie sprawdzajcie a nie slepo wierzycie jednej stronie
  I tak po tej sesji nie wiem czy doszło do porozumienia czy nie.

 • Gość - mieszkaniec

  W odpowiedzi na: Gość - Osiedle

  MA Pani rację w zupełności .3 wyroki , jedna przywrócona , tylko zapomina się dodać że pod koniec stycznia ta święta co to na dzieci przysięga i w Sztrasburgu będzie ma sprawę karną. Czekamy oj czekamy :)

 • Gość - nie aktor

  W odpowiedzi na: Gość - Osiedle

  Ta sesja to jeden marny teatrzyk z rozpisanymi rolami. Lecz Oskarów nie będzie - kiepski reżyser dulias rozpisał pytania i wnioski, ale obsadził marnych aktorów ( pani G. i ten drugi radny), którzy nawet nie potrafili przeczytać z kartek ( zobaczcie na nagraniu).

 • Gość - Leon

  W odpowiedzi na: Gość - nie aktor

  Wypowiada się w tej sprawie dużo osób w tym ja. Szkoda, że udziału w tej dyskusji nie biorą osoby które korzystały z pomocy GOPS, dostały ją, nie dostały i dlaczego.
  Mało konkretów dużo "jadu" szkoda, szkoda.

 • Gość - Leon

  W odpowiedzi na: Gość - Osiedle

  To chyba źle ktoś usłyszał i zrozumiał
  Nie 600zł tylko 62zł woli ścisłości a to jak dla mnie znacząca różnica
  Jeśli chciałby Pan poznać szczegóły mogę spróbować się skontaktować z Radnym, aby przedstawił więcej szczegółów

  "a to Pani bierze pieniądze. Dalej "grubszy Pan radny" niewiem jak się nazywa. Podaje Pan, że rodzina wielodzietna odstała 600 zł na 3mc ale czy był Pan w GOPS zapytac się jak tej rodzinie pomóc inaczej np. w formie rzeczowej? czy był Pan zapytać na jakiej zasadzie przyznawana jest pomoc i od czego zależy że dostała akurat 600 zł na 3mc a nie 100 na miesiac? Skoro porusza Pan temat na sesji to zapewne Pan nie był, bo jest Pan kolejnym radnym, który nie robi nic, żeby tym najbiedniejszym pomóc, chociażby porozmawiać z pracownikiem socjalnym który od tego jest, co zrobić żeby tej rodzinie żyło się lepiej., żeby wskazać pracownikowi rodzinę, która jest w trudnej sytuacji. "

Komentuj jako gość

Attachments

Udostępnij:
0